Училишта

На Дабар 2018 учествуваа многу основни и средни училишта од Република Македонија. Би сакале да им се заблагодариме на наставниците од сите овие училишта, за нивната поддршка при организација на Дабар 2018 во нашата држава. Во продолжение, дадена е листа на училиштата кои земаа учество во натпреварот.

Основни училишта

OOУ "Даме Груев" - с. Куклиш
OОУ "Вера Циривири - Трена" - Карпош
OОУ "Тихомир Милошевски" - Волково
Yahya Kemal College - Карпош
ООУ "11 Октомври" - Центар
ООУ "Александар Македонски" - Аеродром
ООУ "Андреа Савески - Ќиќиш" - Тетово
ООУ "Борис Трајковски" - Моноспитово
ООУ "Браќа Миладиновци" - Аеродром
ООУ "Ванчо Прке" - Делчево
ООУ "Васил Главинов" - Велес
ООУ "Владо Кантарџиев" - Гевгелија
ООУ "Владо Тасевски" - Скопје
ООУ "Герас Цунев" - Просениково
ООУ "Гоце Делчев" - Илинден
ООУ "Гоце Делчев" - Неготино
ООУ "Гоце Делчев" - Тетово
ООУ "Дане Крапчев" - Скопје
ООУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово
ООУ "Димитар Македонски" - Скопје
ООУ "Димитар Миладинов" - Центар
ООУ "Димитар Поп Георгиев Беровски" - Скопје
ООУ "Димката Ангелов Габерот" - Ваташа
ООУ "Димката Ангелов Габерот" - Кавадарци
ООУ "Димо Хаџи Димов" - Карпош
ООУ "Димче Ангелов - Габерот" - Демир Капија
ООУ "Ѓорче Петров" - Скопје
ООУ "Јонче Смугрески" - Обршани
ООУ "Јосип Броз - Тито" - Валандово
ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп
ООУ "Кирил и Методиј" - с.Стајковци
ООУ "Кирил и Методиј" - Стојаково
ООУ "Климент Охридски" - Прилеп
ООУ "Коле Неделковски" - Скопје
ООУ "Коста Рацин" - с.Подареш
ООУ "Кочо Рацин" - Куманово
ООУ "Кочо Рацин" - Петровец
ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп
ООУ "Крсте Мисирков" - Скопје
ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп
ООУ "Круме Кепески" - Кисела Вода
ООУ "Крум Тошев" - Трубарево
ООУ "Кузман Шапкарев" - Драчево
ООУ "Магдалена Антова" - Куманово
ООУ "Мануш Турновски" - Ново Село
ООУ "Манчу Матак" - Кривогаштани
ООУ "Маршал Тито" - с. Муртино
ООУ "Наум Охридски" - с. Булачани
ООУ "Никола Вапцаров" - Струмица
ООУ "Никола Карев" - Радовиш
ООУ "Пере Тошев" - Росоман
ООУ "Петар Поп Арсов" - Скопје
ООУ "Рајко Жинзифов" - Драчево
ООУ "Ристе Ристески" - с.Долно Косоврасти
ООУ "Ристо Крле" - Кадино
ООУ "Ристо Шуклев" - с. Негорци
ООУ "Сандо Масев" - Струмица
ООУ "Св. Кирил и Методиј" - Велес
ООУ "Св. Кирил и Методиј" - с.Бучин
ООУ "Св. Климент Охридски" - Македонски Брод
ООУ "Св. Климент Охридски" - с.Драчево
ООУ "Стив Наумов" - Скопје
ООУ "Стојан Бурчевски Буридан" - Иванковци
ООУ "Страшо Пинџур" - Јосифово
ООУ "Страшо Пинџур" - Кавадарци
ООУ "Страшо Пинџур" - Мало Коњари
ООУ "Страшо Пинџур" - Неготино
ООУ "Страшо Пинџур" - Соколарци
ООУ "Тоде Хаџи Тефов" - Кавадарци
ООУ "Толи Зордумис" - Куманово
ОУ "7 Марси" - с. Опае
ОУ "7 Марси" - Чаир
ОУ "7 Марси" - Челопек
ОУ "Аврам Писевски" - Бардовци
ОУ "Александар Турунџиев" - Кукуречани
ОУ "Ацо Шопов" - Радишани
ОУ "Битолски Конгрес" - Лопате
ОУ "Блаже Коневски" - Прилеп
ОУ "Блаже Конески" - Аеродром
ОУ "Братство-Единство" - Дебар
ОУ "Братство - Единство" - Коњари
ОУ "Братство - Единство" - Охрид
ОУ "Браќа Миладиновци" - Добрушево
ОУ "Браќа Миладиновци" - Куманово
ОУ "Браќа Миладиновци" - Миладиновци
ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип
ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга
ОУ "Браќа Миладиновци" - Царев Двор
ОУ "Браќа Рибар" - Табановце
ОУ "Ванчо Китанов" - Пехчево
ОУ "Ванчо Николески" - Лесковец
ОУ "Ванчо Прке" - Штип
ОУ "Вера Јоцич" - Маџари
ОУ "Вук Караџиќ" - Куманово
ОУ "Гоце Делчев" - Аеродром
ОУ "Гоце Делчев" - Битола
ОУ "Гоце Делчев" - Босилово
ОУ "Гоце Делчев" - Вељуса
ОУ "Гоце Делчев" - Виница
ОУ "Гоце Делчев" - Демир Хисар
ОУ "Гоце Делчев" - Љубанци
ОУ "Гоце Делчев" - Ресен
ОУ "Гоце Делчев" - с.Стенче
ОУ "Григор Прличев" - Охрид
ОУ "Григор Прличев" - Скопје
ОУ "Даме Груев" - Битола
ОУ "Дебрца" - с.Белчишта
ОУ "Денче Дејаноски" - Маврови Анови
ОУ "Димитар Влахов" - Љубојно
ОУ "Д-р. В. Полежиноски" - Кичево
ОУ "Д-р Трифун Пановски" - Битола
ОУ "Ѓ.К. Скендербег" - Србица
ОУ "Ѓорги Пулевски" - Аеродром
ОУ "Ѓорѓи Сугарев" - Битола
ОУ "Ѓорче Петров" - Ропотово
ОУ "Елпида Караманди" - Битола
ОУ "Живко Чинго" - Охрид
ОУ "Илинден" - Крива Паланка
ОУ "Јан Амос Коменски" - Карпош
ОУ "Јероним Дерада" - Черкези
ОУ "Јоаким Крчовски" - Волково
ОУ "Јоаким Крчовски" - Крива Паланка
ОУ "Јосип Броз Тито" - Струга
ОУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Центар
ОУ "Кирил и Методиј" - Дабиље
ОУ "Кирил и Методиј" - Канатларци
ОУ "Кирил и Методиј" - Романовце
ОУ "Кирил и Методиј" - Свети Николе
ОУ "Кирил и Методиј" - Турново
ОУ "Кирил и Методиј" - Центар
ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје
ОУ "Климент Охридски" - Бутел
ОУ "Климент Охридски" - Облешево
ОУ "Коле Канински" - Битола
ОУ "Кочо Рацин" - Блатец
ОУ "Кочо Рацин" - Охрид
ОУ "Крсте Петков Мисирков" - Куманово
ОУ "Крсте Петков Мисирков" - с.Бистрица
ОУ "Кузман Јосифоски - Питу" - Кичево
ОУ "Лазо Трповски" - Карпош
ОУ "Лирија" - Тетово
ОУ "Маршал Тито" - Струмица
ОУ "Мустафа Кемал Ататурк" - Центар Жупа
ОУ "Наум Наумовски Борче" - Маџари
ОУ "Никола Карев" - Пробиштип
ОУ "Орце Николов" - Ињево
ОУ "Панајот Гиновски" - Бутел
ОУ "Раде Кратовче" - Кочани
ОУ "Рајко Жинзифов" - Долно Оризари
ОУ "Рилиндја" - с.Селце
ОУ "Саит Најдени" - Дебар
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Иловица
ОУ "Св. Климент Охридски" - Битола
ОУ "Св. Наум Охридски" - Пештани
ОУ "Синиша Стоилов" - Зрновци
ОУ "Славејко Арсов" - Ресен
ОУ "Славко Лумбарковски" - с.Новаци
ОУ "Стив Наумов" - Битола
ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Карпош
ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Ранковце

Средни училишта

Гимназија "Добри Даскалов" - Кавадарци
Гимназија "Св. Климент Охридски" - Охрид
ДЗПУ "Димитар Влахов" - Струмица
ДМБУЦ "Илија Николовски Луј" - Скопје
ДСУ "Лазар Личеноски" - Скопје
ДУЦОР "Партенија Зографски" - Скопје
ОСЕУ "8 Септември" - Тетово
ОСТУ "Гостивар" - Гостивар
ОСУ "Ацо Русковски" - Берово
ОСУ "Јовче Тесличков" - Велес
ОСУ "Мирко Милески" - Кичево
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје
ПСУ "Јахја Кемал" - Струмица
СГГУГС "Здравко Цветковски" - Скопје
СЕОУ "Гостивар" - Гостивар
СЕПУГС "Васил Антевски Дрен" - Скопје
СЕТУГС "Михајло Пупин" - Скопје
СОЕПТУ "Кузман Јосифоски Питу" - Прилеп
СОЗУ "Кузман Шапкарев" - Битола
СОСУ "Илинден" - Илинден
СОТУ "Ѓорѓи Наумов" - Битола
СОУ "Ванчо Прке" - Виница
СОУ "Гимназија Кочо Рацин" - Велес
СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп
СОУ "Гостивар" - Гостивар
СОУ "Гоце Делчев" - Валандово
СОУ "Гоце Делчев" - Куманово
СОУ "Ѓорче Петров" - Крива Паланка
СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп
СОУ "Ѓошо Викентиев" - Кочани
СОУ "Јане Сандански" - Струмица
СОУ "Јане Сандански" - Штип
СОУ "Јосип Броз - Тито" - Битола
СОУ "Јосиф Јосифовски" - Гевгелија
СОУ "Коле Нехтенин" - Штип
СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш
СОУ "Кочо Рацин" - Свети Николе
СОУ "Љупчо Сантов" - Кочани
СОУ "Методи Митевски - Брицо" - Делчево
СОУ "Миле Јаневски Џингар" - М. Каменица
СОУ "Никола Карев" - Струмица
СОУ "Нико Нестор" - Струга
СОУ "Св. Кирил и Методиј" - Неготино
СОУ "Св. Наум Охридски" - Македонски Брод
СОУ "Славчо Стојменски" - Штип
СОУ "Цар Самоил" - Ресен
ССОУ "Киро Бурназ" - Куманово
ССОУ "Моша Пијаде" - Тетово
СУГС "Владо Тасевски" - Скопје
СУГС "Георги Димитров" - Скопје
СУГС Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје
СУГС "Димитар Влахов" - Скопје
СУГС "Кочо Рацин" - Скопје
СУГС "Лазар Танев" - Скопје
СУ "Зеф Љуш Марку" - Скопје
СУ "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово
СУ "Св. Наум Охридски" - Охрид
ЦСНО "Здравко Чочковски" - Дебар